Cao

 1. 18 januari 2022
  Arbeidsvoorwaardenbeleid 2022 voor onderhandelingen over diverse cao's waar vaktherapeuten onder vallen
  Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ. Alle vaktherapeuten in loondienst worden op deze manier vertegenwoordigd door deze vakbond. Vaktherapeuten vallen onder verschillende cao's: die voor de gehandicaptenzorg, de ggz, de jeugdzorg, ziekenhuizen en voor verzorgings- en verpleeghuizen. Namens ons voert FBZ (samen met andere vakbonden) de...
 2. 28 oktober 2021
  Heb jij je contributie al gedeclareerd bij je werkgever?
  De contributie die jij als vaktherapeut in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie. Volgens veel cao's kun je deze contributie declareren bij jouw werkgever. Maak hier vooral gebruik van!  Wil je in aanmerking komen voor teruggave van je contributie, dan...
 3. 06 september 2021
  Cao VVT verlengd tot en met 31 december 2021
  De achterbannen van de vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91 en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de verlenging van de cao VVT van 1 september tot en met 31 december 2021. FBZ heeft deze onderhandelingen ook namens ons en voor jou als vaktherapeut gevoerd. De belangrijkste punten...
 4. 17 september 2019
  Heb je je contributie al terug gevraagd bij je werkgever?
  De contributie die jij betaalt voor het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging heeft de status van vakbondscontributie. Voor de meeste cao’s geldt dat deze contributie verrekend mag worden met jouw werkgever, bijvoorbeeld via jet brutoloon. Afhankelijk van de instelling waar je werkt, is een bepaalde cao van toepassing. In...
 5. 23 november 2017
  Verbeterde scholingsmogelijkheden in nieuwe Cao GGZ
  In de nieuwe Cao GGZ 2017-2019 die dit jaar is ingegaan, is op initiatief van Federatie Beroepsorganisaties (FBZ), die namens de FVB onderhandelt over de Cao's, een aantal bepalingen opgenomen om de scholingsmogelijkheden van werknemers te verbeteren. Meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan 
  Nieuw is dat de cao nu expliciet...
 6. 09 februari 2017
  Overleg over nieuwe cao GGZ is gestart
  Het overleg voor een nieuwe cao GGZ is op 23 januari jl. gestart. FBZ voert namens ons als FVB en de andere aangesloten partijen deze gesprekken en de onderhandelingen. Samen met andere werknemersorganisaties heeft FBZ de gezamenlijke inzet voorafgaand aan dit gesprek neergelegd. Het gaat hierbij om het beperken van de werkdruk en de...
 7. 06 december 2016
  Achterban stemt in met nieuwe Cao VVT
  Een meerderheid van de leden van de FBZ-verenigingen heeft ingestemd met het eindbod voor de nieuwe Cao VVT. FBZ onderhandelt onder andere namens ons als FVB. Ook de leden van CNV Zorg en Welzijn, NU’91 en van werkgeversverenigingen ActiZ en BTN hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao een feit. Deze loopt van 1 april 2016 tot en met 31...
 8. 17 november 2016
  Cao VVT: ledenraadpleging over eindbod werkgevers
  Na een aantal maanden onderhandelen over een nieuwe Cao VVT hebben de werkgevers in oktober 2016 een eindbieding gedaan. Er zijn vier werknemersorganisaties betrokken bij de Cao VVT. Deze gaan elk op eigen wijze met deze eindbieding om: FBZ onderhandelt onder andere names de FVB en beschouwt het als een eindbod en heeft dit inmiddels aan de...
 9. 17 november 2016
  Cao Jeugdzorg: onderhandelingen nieuwe cao gestart
  De huidige cao loopt eind december 2016 af. In oktober 2016 kwamen cao-partijen voor het eerst bijeen om te overleggen over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Tijdens het overleg zijn de inzetten uitgewisseld van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland en de drie betrokken werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn. FBZ voert...
 10. 19 april 2016
  Cao GGZ nu van toepassing op alle werkgevers en werknemers
  Bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenehid is de Cao GGZ 2015-2017 algemeen verbindend verklaard (AVV). Hierdoor zijn de cao-bepalingen van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de GGZ-sector.   Alle werknemers bij GGZ-instellingen vallen hierdoor onder deze cao. Werkgevers die onder de werkingssfeer van...
 11. 22 december 2015
  Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe Cao Jeugdzorg
  FBZ heeft met de andere werknemersorganisaties na 11 onderhandelingsronden een onderhandelaarsakkoord gesloten met Jeugdzorg Nederland. Er is lang en intensief onderhandeld voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. Belangrijke factor hierin is dat de sector naast bezuinigingen en de transitie met financiële onzekerheden te maken heeft.  ...
 12. 22 december 2015
  Nieuwe Cao Gehandicaptenzorg
  FVB-leden die onder de Cao Gehandicaptenzorg vallen en leden van andere beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de FBZ, hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat in november 2015 werd bereikt. Ook andere cao-partijen hebben ingestemd, waardoor de weg vrij is voor een nieuwe cao. In het onderhandelingsresultaat dat FBZ en...
 13. 03 december 2015
  Nieuwe Cao Gehandicaptenzorg voorgelegd aan achterban
  Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Leden hebben het laatste woord, daarom ligt dit resultaat de komende weken voor aan de achterban. De FVB vormt samen met 17 andere beroepsverenigingen werknemersorganisatie FBZ. FBZ voert namens al deze verenigingen de onderhandelingen. Komende weken...
 1. Dit hangt af van de cao waaronder je valt. Leden van de beroepsverenigingen die vallen onder de cao’s GGZ, VVT en Ziekenhuizen kunnen op basis van de cao betaald verlof krijgen van hun werkgever tot een maximum van 264 uur per jaar voor activiteiten van de werknemersorganisatie waarvan hij lid is voor zover deze activiteiten plaatsvinden binnen uren waarop hij volgens zijn arbeidsovereenkomst inzetbaar is. Onder activiteiten van de werknemersorganisatie voor bestuursleden worden verstaan: de ALV’s van de eigen vereniging, conferenties, landelijke en regionale vergaderingen en werkgroepen voor zover de werknemer daartoe door het bestuur is uitgenodigd, cursussen voor zover de werknemer die geeft of eraan deelneemt op verzoek van het hoofdbestuur. Voor leden die vallen onder de Cao Gehandicaptenzorg geldt dat het lid van een werknemersorganisatie recht heeft op 1 verlofdag per kalenderjaar voor het bijwonen van activiteiten georganiseerd door de werknemersorganisatie in kwestie, indien deelneming aan deze activiteiten geschiedt op uren waarop hij volgens de arbeidsovereenkomst inzetbaar is. Op verzoek van de werkgever toont de werknemer de uitnodiging voor de activiteit in kwestie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ALV en studiedag van een vereniging. Voor zover de werknemer als bestuurslid en/of verkozen afgevaardigde is aangewezen stelt de werkgever de werknemer in de gelegenheid deel te nemen aan statutaire vergaderingen tot een totaal van 264 uur per jaar, indien deelneming aan deze activiteiten geschiedt op uren waarop hij volgens arbeidsovereenkomst inzetbaar is.